Markkinointihakemiston hinnat ja tilausehdot

Näkyvyys Markkinointihakemisto.fi -palvelun yhdessä toimialassa maksaa 250 €/vuodessa. Jos tuotat palveluita useammalle toimialalle, voit ostaa näkyvyyden lisätoimialoissa á 50 €. Hintoihin lisätään alv 24 %. Tilaus on jatkuva tilaus, jonka voi lopettaa 30.6 mennessä. Laskutus tapahtuu syksyllä. Tutustu sivun alaosassa oleviin käyttöehtoihin.

Liittyessäsi hakemistoon saat tunnukset, joiden avulla voit päivittää yritysprofiiliasi sekä lisätä palveluun töitä ja asiantuntijoita rajoituksetta. Oma yritysprofiili kannattaa pitää tuoreena, jotta annat ostajille mahdollisimman hyvän kuvan osaamisestasi sekä asiantuntijoistasi.

 

Marketing Finland tarjoaa hakemistoyrityksille seuraavat lisäedut:

Meille on tärkeää tukea markkinoinnin alan kehitystä ja auttaa alan ostajia ja palvelutarjoajia verkostoitumaan. Siksi haluamme tarjota Markkinointihakemistossa näkyville yrityksille alla olevia rahanarvoisia lisäetuja.

  • MRKTNG markkinoinnin ammattilaismedian digijulkaisu maksutta vuoden 2022 ajan
  • 20 %:n alennus Marketing Finland koulutuksista
  • 20 %:n alennus MRKTNG-lehden mainospaikoista
  • Mahdollisuus julkaista blogikirjoituksia MRKTNG-mediassa vuoden 2022 aikana
  • Mahdollisuus julkaista oma artikkeli MRKTNG-median Kaupallinen yhteistyö -osiossa vuoden 2022 aikana
  • Match2One -ohjelmallisen ostamisen alusta: kuukauden mittainen maksuton pilottijakso, johon liittyy järjestelmän koulutus sekä tuki ensimmäisten kampanjoiden asentamiseen. Lisäksi Marketing Finland käyttäjät saavat automaattisesti premium tason käyttötuen.
  • Qualifio -viraali ja digikampanjoiden luontityökalu: maksuton käyttöönotto sekä koulutus

Näkymällä Markkinointihakemistossa löydyt markkinoinnin ja mainonnan ostajille silloin, kun nämä hakevat sopivia kumppaneita.

Tilaa palvelu

> Tilaa lisänäkyvyyttä

 


Tilaussopimuksen ehdot

Sopimuksen soveltamisala

1. Näitä ehtoja noudatetaan Asiakkaan Markkinointihakemisto.fi -palveluihin liittyviin tilauksiin ja Marketing Finlandin (myöhemmin Liitto) hyväksymiin Asiakkaan lähettämiin ilmoituksiin, tietoihin ja muun aineiston (myöhemmin Aineisto) käyttöön Markkinointihakemisto.fi -palvelussa.

Sopimuksen syntyminen ja peruuttaminen
2. Tilaus voidaan tehdä puhelimitse tai kirjallisesti. Asiakas saa Liitolta tilausvahvistuksen, jota ei tarvitse allekirjoittaa tai palauttaa. Tilausvahvistuksen palauttamatta jättäminen ei vapauta Asiakasta suullisen sopimuksen velvoitteista. 3. Tilaus voidaan peruuttaa tai siihen voidaan tehdä muutoksia 14 päivän kuluessa tilauksen kirjauspäivästä, jona aikana peruutetusta tilauksesta ei aiheudu Asiakkaalle kustannuksia. Myöhemmin peruutetut tilaukset eivät vapauta Asiakasta maksuvelvoitteesta.

Hinnat ja maksuehdot
4. Liitto laskuttaa Asiakkaalta Markkinointihakemisto.fi -palvelusta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen hinnan sekä muut palkkiot ja kulut. Maksuehto on 14 päivää netto laskun päiväyksestä. Myöhästyneestä suorituksesta peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa tästä eräpäivästä lukien. Mahdolliset muistutukset laskusta on tehtävä kirjallisesti viimeistään eräpäivänä. Maksettujen lisätoimialojen lukumäärän vähentäminen tilausjakson aikana ei oikeuta hyvitykseen.

Sopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen
5. Aineistoa koskeva sopimus on voimassa toistaiseksi, jollei erikseen ole kirjallisesti sovittu määräajasta. Tämän kestotilauksen tehnyt Asiakas voi kirjallisesti irtisanoa kestotilauksen päättymään Liiton ilmoittamaan aineistopäivään mennessä. Mahdollisesti jo maksettuja veloituksia ei tällöin palauteta. Kun Markkinointihakemisto.fi -kestotilaus irtisanotaan, Asiakkaan kyseinen maksullinen Aineisto poistetaan Liiton tuottamasta Markkinointihakemisto.fi -palvelusta maksetun tilausjakson loppuessa.

Mainostajan Hakemisto -palvelun tuottaminen ja ylläpito
6. Liitto ei vastaa siitä riippumattomista tietoliikennehäiriöistä tai muista katkoksista eikä näiden seurauksista. Liitto korjaa Markkinointihakemisto.fi -palveluiden virheet työpäivinä viipymättä. Liitolla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Markkinointihakemisto.fi -palveluiden tuottaminen, jos se on tarpeen esimerkiksi päivitys-, huolto- tai korjaustoimenpiteiden takia tai tietoliikenteen tai tietojärjestelmien häiriöiden vuoksi. Liitto voi tehdä muutoksia Markkinointihakemisto.fi -palveluihin. Mahdolliset muutokset eivät vaikuta Sopimuksen ehtoihin.
7. Yritystietoihin liittyvät tilaustyöt suoritetaan Liiton työmenetelmien mukaisesti ja Liitolla on oikeus parhaaksi katsomallaan tavalla julkaista tilaustyö. Tilaustyön lopputulos on asiakkaan tarkastettavissa. Tilaustyö katsotaan tarkastetuksi ja hyväksytyksi, ellei Asiakas esitä Liitolle korjaustarpeita tilaustyön lopputuloksiin 14 päivän kuluessa siitä lukien, kun tilaustyön lopputulokset esitettiin Asiakkaan tarkastettavaksi.
8. Liitto toimittaa Asiakkaalle yritystietoja koskevan tilaustyön lopputulosten ylläpitämistä varten tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat, joiden avulla Asiakas voi itse pitää ajan tasalla tilaustyön lopputuloksia ilman, että se vaikuttaa tilauksen arvoon. Asiakas vastaa siitä, että hänen työntekijöillään on oikeus muuttaa tai poistaa tietoja. Mikäli Asiakas ei voi tai kykene itse pitämään ajan tasalla tilaustyön lopputuloksia, Liitto suorittaa ylläpitotehtävät Asiakkaan kanssa sovitulla tavalla ja veloittaa ylläpitotehtävistä sovitulla tavalla.

Vastuu Asiakkaan toimittamasta aineistosta
9. Asiakas vastaa ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta ja siitä, että Markkinointihakemisto.fi -palvelussa julkaistava Aineisto ei ole ristiriidassa lain, hyvien tapojen, mainonnan eettisten sääntöjen tai vakiintuneen kauppatavan kanssa. Mikäli Liitolla on perusteltu syy olettaa, että aineisto ei ole tämän kohdan mukaista, sillä on oikeus poistaa Aineisto ilman Asiakkaan suostumusta, mutta Liitolla ei ole velvollisuutta tähän.
10. Liitolla on oikeus käyttää Asiakkaan luovuttamaa aineistoa Sopimuksen mukaisissa palveluissa.

Vahinkojen korvaaminen
11. Liitto korvaa Markkinointihakemisto.fi -palveluiden julkaisemisessa tapahtuneen virheen tai viivästyksen ensisijaisesti tilaustyön lopputulosten julkaisuajan pidentämisellä tai niiden uudelleen esittämisellä. Asiakkaan on esitettävä Liitolle kirjallinen huomautus virheestä tai viivästyksestä välittömästi ja viimeistään 14 päivän kuluessa Aineiston julkaisemisen alkamisesta. Liitto ei vastaa ylivoimaisesta esteestä Asiakkaasta johtuvien vahinkojen korvaamisesta. Liitto ei vastaa Markkinointihakemisto.fi -palveluiden muiden käyttäjien mahdollisesti aiheuttamista Asiakkaalle kuuluvien immateriaalioikeuksien tai muiden oikeuksien loukkauksista. Kaikissa tapauksessa Liiton vahingonkorvausvastuu rajoittuu kaikkien Sopimuksesta aiheutuvien ja siihen liittyvien vahinkojen osalta ainoastaan välittömiin vahinkoihin ja enintään Asiakkaan Sopimuksen perusteella maksamaan määrään. Liitto ei ole vastuussa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvasta liikevoiton menetyksestä, muusta liiketoiminnan häiriintymisestä tai muustakaan välillisestä vahingosta tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvasta vahingosta.

Oikeus Mainostajan Hakemisto -palveluiden keskeyttämiseen
12. Liitolla on oikeus keskeyttää minkä tahansa Asiakasta koskevan Aineiston julkaiseminen milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta seuraavissa tapauksissa: a) Asiakas ei ole maksanut Sopimuksen mukaisesti tai b) Asiakas ei ole noudattanut muita sopimusvelvoitteitaan eikä ole 7 päivän kuluessa kirjallisen huomautuksen lähettämisestä korjannut sopimusrikkomustaan tai c) Asiakas on konkurssissa tai yrityssaneerauksessa tai muutoin sellaisessa taloudellisessa tilassa, ettei Asiakkaan voida odottaa täyttävän Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan tai d) Liitolla on perusteltu syy olettaa, että Aineisto voi olla Sopimuksen vastainen tai e) Asiakasta ei tavoiteta jonkin Sopimukseen liittyvän asian selvittämiseksi ja Liitolla on perusteltu syy keskeytttää julkaiseminen tai f) Liitolla on muu Aineiston sisältöön perustuva perusteltu syy keskeyttää Aineiston julkaiseminen. Liitto pyrkii viipymättä ilmoittamaan Asiakkaalle Aineiston julkaisemisen keskeyttämisestä. Aineiston julkaisemisen keskeyttäminen ei vapauta Asiakasta maksuvelvoitteesta.

Sopimuksen purkaminen
13. Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa Sopimus, mikäli sen täyttäminen ylivoimaisen esteen jatkumisen vuoksi viivästyy enemmän kuin kolme (3) kuukautta sovitusta ajankohdasta.

Sovellettava laki ja riidanratkaisu
14. Sopimuksesta johtuvat tai siihen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Jos tämä ei johda osapuolia tyydyttävään lopputulokseen, ratkaistaan erimielisyydet Keskuskauppakamarin välityslautakunnassa välimiesmenettelystä annetun lain mukaisesti.

Sopimusehtojen voimassaolo
15. Nämä sopimusehdot tulevat voimaan 1.10.2013 ja ovat voimassa toistaiseksi. Liitto pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja.
16. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutetut ehdot, ellei Asiakas 30 päivän kuluessa muutettujen ehtojen toimittamisesta Asiakkaalle ole irtisanonut Sopimusta. Asiakkaalla on edellä mainitun 30 päivän aikana oikeus irtisanoa Sopimus irtisanomisaikaa noudattamatta.